Algemene
voorwaarden

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • de Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Matters Most B.V. opdracht heeft gegeven tot het vervaardigen van zaken of het verrichten van werkzaamheden.
 • Matters Most B.V. (hierna “Matters Most”): de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid gevestigd te Amsterdam, ingeschreven onder nummer 302 10 824 van de Kamer van Koophandel.
 • Partijen: Opdrachtgever en Matters Most.
 • Overeenkomst: de door Partijen schriftelijk overeengekomen afspraak tot uitvoering van de Opdracht alsmede de voorwaarden waaronder de Opdracht zal worden uitgevoerd.
 • Opdracht: onderdeel van de tussen Partijen geldende Overeenkomst, inhoudende een door Matters Most ten behoeve van Opdrachtgever te verrichten taak.
Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, werkzaamheden en overeenkomsten voor de diensten die Matters Most aan Opdrachtgever uitbrengt en uitvoert.

Algemene (inkoop) voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts van toepassing, indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze Algemene Voorwaarden van toepassing zullen zijn.

Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
Matters Most is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever bij wijziging hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

Indien door rechterlijke tussenkomst één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden buiten toepassing worden verklaard, blijven de overige bepalingen onverkort hun rechtskracht behouden.

Deze Algemene Voorwaarden blijven van kracht indien Matters Most geheel of gedeeltelijk van naam, rechtsvorm of eigenaar verandert.
Opdrachtgever verklaart expliciet dat deze Algemene Voorwaarden hem of haar voorafgaand aan de Opdracht ter hand zijn gesteld. Opdrachtgever verklaart bovendien expliciet de inhoud van deze Algemene Voorwaarden tot zich te hebben genomen en verklaart expliciet akkoord met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden.Artikel 3: Aanbiedingen en offertes, Overeenkomst

Alle aanbiedingen en Offertes van Matters Most zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig, tenzij in de aanbieding of Offerte anders is aangegeven. Indien een aanbieding van Matters Most een vrijblijvend aanbod bevat en deze aanbieding wordt aanvaard, heeft Matters Most het recht om de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Wanneer bij het opstellen van de Offerte bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van de Opdracht of van prijsopgaven van derde of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie aan Opdrachtgever worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf en in redelijkheid.

De prijsopgave kan door Matters Most worden gewijzigd wanneer en voorzover deze is gebaseerd op omstandigheden of feiten, die nadien zijn gewijzigd of wanneer sprake is van een onvoorziene verandering in de werkzaamheden.

Opdrachten dienen door de Opdrachtgever schriftelijk te worden bevestigd. Indien de Opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat Matters Most een aanvang met het uitvoeren van de Opdracht maakt, dan zal de inhoud van de Offerte als overeengekomen gelden. Matters Most is in dat geval gerechtigd haar honorarium en kosten in redelijkheid door te berekenen.

Overschrijdingen van Offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de Opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan – voor zover daarmee in overeenstemming – van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

Indien tussen Partijen is afgesproken dat (een deel van) het geoffreerde bedrag bij wijze van aanbetaling voorafgaand aan het aanvangen van de werkzaamheden zal worden voldaan, is de betaling van deze aanbetaling tevens een vereiste voor het tot stand komen van een Overeenkomst tussen Partijen.Artikel 4: Annulering opzegging en ontbinding

Opdrachtgever kan de Overeenkomst slechts annuleren indien Matters Most nog niet met de overeengekomen werkzaamheden tot uitvoering van de Overeenkomst is aangevangen.

Indien Opdrachtgever de Overeenkomst annuleert terwijl Matters Most reeds met de uitvoering van de werkzaamheden is aangevangen, dan is de Opdrachtgever gehouden alle schade te vergoeden welke Matters Most lijdt ten gevolge van deze annulering. Onder deze schade worden begrepen de vergoeding voor reeds door Matters Most uitgevoerde werkzaamheden, geleden verliezen, gederfde winst en de kosten die Matters Most reeds heeft gemaakt, waaronder ingekochte materialen en menskracht en bestede uren.

In geval er sprake is van omstandigheden, waarop Matters Most geen invloed kan uitoefenen en ongeacht of deze afhankelijk zijn van de wil van de Opdrachtgever, welke de nakoming van de Opdracht door Matters Most in redelijkheid onmogelijk maken, heeft Matters Most het recht de Opdracht terug te geven, waarbij het bureau recht heeft op de vergoeding zoals vermeld in artikel 4.1.

Wanneer de Opdrachtgever een Overeenkomst opzegt, dient hij, naast een schadevergoeding, het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de dan verrichte werkzaamheden te betalen.

Zowel Matters Most als de Opdrachtgever zijn gerechtigd de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van (voorlopige) surséance of faillissement van één der Partijen. Het bepaalde sub 4.2 geldt ook in een dergelijk geval.Artikel 5: Prijzen en tarieven

Alle door Matters Most afgegeven ramingen en begrotingen in aanbiedingen en Offertes hebben slechts een indicatief karakter, tenzij Matters Most schriftelijk anders kenbaar maakt. Een door Opdrachtgever aan Matters Most kenbaar gemaakt budget geldt nimmer als een tussen Partijen overeengekomen (vaste) prijs.

Alle opgegeven prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW en exclusief reiskosten, materiaal- en verzendkosten. Deze kosten worden zoveel mogelijk vooraf gespecificeerd. Genoemde prijzen, tarieven en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Matters Most rekent een opslag van maximaal 15% over inkopen die gemoeid zijn met de uitvoering van de opdrachten.

De prijzen die door Matters Most voor de door haar te verrichten werkzaamheden is opgegeven gelden uitsluitend voor de werkzaamheden conform de overeengekomen Opdracht.

Matters Most is gerechtigd daadwerkelijk verricht meerwerk, betrekking hebbende op de reeds eerder overeengekomen werkzaamheden, tegen de dan geldende uurtarieven door te berekenen aan de Opdrachtgever. Matters Most zal de Opdrachtgever hierover vooraf informeren, tenzij dit door omstandigheden niet mogelijk is.

Matters Most heeft het recht prijsverhogingen van derden, voor zover na de Offerte bekend geworden, aan Opdrachtgever door te berekenen.
Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst en levering

Matters Most zal de Opdracht naar beste kunnen en vanuit haar professionele inzicht vervullen conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit. Op Matters Most rust een inspanningsverplichting.

Wanneer de briefing van Opdrachtgever daartoe aanleiding geeft en verschillende mogelijkheden door Matters Most dienen te worden verkend alvorens tot een definitief voorstel kan worden gekomen, zullen deze werkzaamheden mede zijn begrepen onder de Opdracht, gebaseerd op het uiteindelijke voorstel.

Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste voltooiing van de Opdracht door Matters Most mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat deze gegevens of materialen noodzakelijk zijn voor het op correcte wijze uitvoeren van de werkzaamheden.

Wordt er aan lid 3 geen gevolg gegeven, dan is Matters Most bevoegd diens werkzaamheden voor de Opdrachtgever op te schorten c.q. te beëindigen. Matters Most houdt zich in een dergelijk geval het recht voor de gemaakte kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

Eigendomsoverdracht van eventuele geleverde goederen vindt plaats door levering en volledige betaling. Het risico is vanaf levering bij de Opdrachtgever.

Alle materialen en alle digitale informatie die betrekking hebben op de Opdracht en die in het kader daarvan aan de Matters Most ter beschikking dienen te worden gesteld, zullen op eerste aanvraag van de Opdrachtgever aan deze terug te worden gegeven, doch slechts nadat de Opdrachtgever al zijn (betalings)verplichtingen jegens Matters Most volledig zal hebben voldaan. De kosten voor de daartoe benodigde uren en gegevensdragers komen voor rekening van de opdrachtgever.

Verzending en verscheping van goederen geschiedt geheel op risico en kosten van de Opdrachtgever.

De Opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de Overeenkomst, indien deze hun oorzaak vinden in de door Matters Most niet, niet-juist, niet-tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere mededelingen die mondeling of door een door de Opdrachtgever aangewezen persoon zijn gedaan, dan wel zijn overgebracht door een middel van enig technisch middel zoals bijvoorbeeld telefoon, fax, internet en soortgelijke transmissiemedia.

Klachten over het (tussentijdse) resultaat van de Opdracht dienen zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen tien werkdagen na afronding van de Opdracht of de (op)levering van een deel daarvan, schriftelijk aan Matters Most te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de Opdrachtgever wordt geacht het resultaat van de Opdracht volledig te hebben aanvaard.Artikel 7: Elektronisch dataverkeer

Een e-mailbericht zal in het kader van deze Algemene Voorwaarden en alle Overeenkomsten gelijk gesteld worden met een schriftelijke verklaring.
Creatieve voorstellen door Matters Most die door de Opdrachtgever beoordeeld worden via elektronische netwerken, kunnen afwijkingen in kleur vertonen. Kleurafwijkingen in het eindresultaat vallen onder de verantwoordelijkheid van de Opdrachtgever en zijn geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

Het aanleveren van voorstellen voor productie, advertenties of anderszins via elektronische dataverkeer als alternatief voor fysieke aanlevering, is voor het risico van de Opdrachtgever.

Bij een geschil over het wel of niet ontvangen van e-mailberichten zullen de logfile-gegevens van Matters Most dwingend bewijs opleveren.
Matters Most is niet aansprakelijk voor vertragingen in planningen of het te laat aanleveren als gevolg van technische storingen in computernetwerken of door het tijdelijk uitvallen van internetproviders.Artikel 8: Tijdsplanning

De door Matters Most te geven tijdsplanning inzake het volbrengen van de Opdracht of een deel daarvan geldt slechts als indicatie en is niet te beschouwen als fatale termijn, tenzij uit de aard of inhoud van de Overeenkomst anders blijkt. De Opdrachtgever dient Matters Most in geval van overschrijding van de opgegeven termijn schriftelijk in gebreke te stellen met een redelijke termijn voor nakoming.

Niet-tijdige levering van enig onderdeel geeft de Opdrachtgever niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of schade te claimen, tenzij van tevoren schriftelijk het specifieke belang van een bepaalde termijn door de Opdrachtgever schriftelijk is vastgelegd en zulks door Matters Most is geaccepteerd.

Zelfs in geval van een specifiek belang van een bepaalde termijn, als bedoeld in artikel 8 lid 2, zal Matters Most niet aansprakelijk zijn voor de late levering wanneer deze wordt veroorzaakt door omstandigheden, welke buiten de macht van Matters Most liggen.Artikel 9: Betaling

Tenzij anders is overeengekomen, dient de Opdrachtgever de krachtens de Overeenkomst verschuldigde bedragen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum zonder zich op enige korting verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient te worden overgemaakt op een door Matters Most aangegeven rekening. Bij niet-tijdige betaling als even bedoeld, is de Opdrachtgever in verzuim zonder dat ingebrekestelling door Matters Most is vereist.

Indien de Opdrachtgever niet tijdig betaalt, als in lid 1 van dit Artikel bedoeld, is deze wegens de vertraging in de voldoening van het door hem verschuldigde bedrag, vanaf de factuurdatum over dit bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

Bij niet-tijdige betaling, zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel, is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitenrechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureau. Als bewijs van de verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de desbetreffende facturen. De buitenrechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van de hoofdsom met rente, zulks met een minimum van € 250,- excl. BTW.

Zolang door Matters Most geen volledige betaling is ontvangen met betrekking tot het in het kader van de Overeenkomst en/of Opdracht geleverde, blijft al het door Matters Most aan de Opdrachtgever geleverde en/of ter beschikking gestelde, met inbegrip van alle opgeleverde documenten, ontwerpen, modellen en producten, eigendom van Matters Most tot het moment van algehele betaling.

Matters Most is te allen tijde gerechtigd, ongeacht hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen, zekerheid voor de nakoming van de financiële verplichtingen van de opdrachtgever te eisen, waaronder mede begrepen een bankgarantie. De opdrachtgever zal daar in redelijkheid aan moeten meewerken.Artikel 10: Opschorting

Matters Most is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de Opdracht op te schorten, in geval de Opdrachtgever in gebreke is met enige (betalings)verplichting jegens Matters Most, daaronder begrepen het stellen van de gevraagde zekerheid ex artikel 9.5.Artikel 11: Afwijkingen in het resultaat

Afwijkingen tussen enerzijds het geleverde werk en anderzijds het oorspronkelijke ontwerp, concept, tekening, model, schema, theoretisch modellen of andere proef, kunnen geen aanleiding vormen voor afkeuring van het werk, korting op de prijs, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

Afwijkingen die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, in redelijkheid geen of een ondergeschikte invloed op de gebruikswaarde van het werk hebben, worden steeds geacht afwijkingen van geringe betekenis, zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel te zijn.

Afwijkingen die van grotere betekenis zijn dan in lid 2 van dit Artikel bedoeld, dienen binnen 5 werkdagen na presentatie of aflevering van het werk te worden gemeld aan Matters Most. De kosten voor aanpassingen van het werk, bedoeld om de afwijkingen tot een minimum te beperken, komen in gelijke delen (50% – 50%) voor rekening van zowel de Opdrachtgever als Matters Most.Artikel 12: Verscheidene opdrachten voor hetzelfde project

Wanneer de Opdrachtgever eenzelfde opdracht tegelijkertijd aan andere partijen dan Matters Most wenst te verstrekken of eenzelfde Opdracht reeds eerder aan een ander heeft verstrekt, dient hij Matters Most hiervan (vooraf) op de hoogte te stellen onder vermelding van de namen van deze andere partijen.Artikel 13: Intellectuele eigendom en gebruiksrecht

Tenzij anders overeengekomen, komen alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de dienstverlening van Matters Most, de Opdracht en al het daaruit voortvloeiende, zoals bijvoorbeeld, doch niet beperkt tot strategieën, planningen, campagnes, onderzoeken, ontwerptekeningen, modellen en soortgelijke productie- en hulpmiddelen, documenten, (data)bestanden, analyses, gegevens en concepten, uitsluitend en exclusief toe aan Matters Most. Onder deze rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen: alle octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, handelsnaamrechten, databankrechten, domeinnamen en andere rechten van intellectuele eigendom in de breedste zin des woords.

Alles verbonden met de dienstverlening van Matters Most, de Opdracht en al het daaruit voortvloeiende, mag niet zonder de schriftelijke toestemming van Matters Most worden gebruikt op welke wijze dan ook, of verveelvoudigd, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Wanneer de Opdrachtgever volledig voldoet aan zijn (betalings)verplichtingen ingevolge de Overeenkomst met Matters Most, verkrijgt de Opdrachtgever het niet-exclusieve, niet-overdraagbare en beperkte gebruiksrecht voor het doel en in een omvang zoals die concreet tussen Partijen voor ogen stond ten tijde van de acceptatie van de Opdracht.

Matters Most is, tenzij schriftelijk uitgesloten, te allen tijde gerechtigd haar ontwerpen te signeren, c.q. haar naam te (doen) vermelden in het colofon, op een titelrol, op een door haar ontworpen website of anderszins, mits op een gebruikelijke wijze.

Indien Matters Most dit wenst zal het te verveelvoudigen werk, voor zover van toepassing, worden voorzien van het symbool ©, respectievelijk ®, onder vermelding van de naam van Matters Most en het jaar van eerste openbaarmaking, c.q. het jaar en/ of nummer van een internationaal depot.
Deze Algemene Voorwaarden zijn uitdrukkelijk niet bedoeld om enige rechten van intellectuele eigendom over te dragen.

Geleverd werk wordt bij Matters Most gearchiveerd ten behoeve van de Opdrachtgever. Hiervoor wordt per Opdracht/item € 35,- in rekening gebracht.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in een ontwerp van Matters Most aan te (doen) brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Matters Most. Matters Most zal deze toestemming niet op onredelijke gronden weigeren, doch zal tevens in de gelegenheid moeten worden gesteld onder de voor haar gebruikelijke condities, dergelijke wijzigingen uit te (doen) voeren.

Door het geven van een opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde projecten, die door of namens de Opdrachtgever zelf ter beschikking gesteld zijn aan Matters Most, verklaart de Opdrachtgever dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van derden en vrijwaart hij Matters Most voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.

Matters Most zal, met inachtneming van de belangen van de Opdrachtgever, gerechtigd zijn haar ontwerp te gebruiken ten behoeve van haar eigen promotie en/ of publiciteit.

Voor de overdracht van materialen aan de opdrachtgever bij de beëindiging van de Overeenkomst wordt € 500,- in rekening gebracht. Hiervoor worden alle grafische producties die voor opdrachtgever door Matters Most zijn vervaardigd in de laatste 12 maanden op CD gezet en toegezonden.Artikel 14: Overmacht

Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Matters Most geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor Matters Most niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Tot die omstandigheden worden mede verstaan: (i) overmacht van leveranciers van Matters Most, (ii) overheidsmaatregelen, (iii) algemene vervoersproblemen, (iv) onbeschikbaarheid van personeelsleden, (v) storingen van internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten.

Matters Most heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Matters Most zijn verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht wordt nakoming van de verplichtingen van Matters Most opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Matters Most niet mogelijk is, langer duurt dan 2 maanden, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien Matters Most bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen, als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.Artikel 15: Aansprakelijkheid

Matters Most is niet aansprakelijk voor:

 • Fouten of tekortkomingen in het materiaal of de gegevens die door de Opdrachtgever ter hand is gesteld.
 • Onjuiste of onvolledige omschrijving of vermelding van producten of bestanddelen door Opdrachtgever in het kader van de opdracht;
 • Beschadiging, verlies of vernietiging van voorwerpen, materialen of gegevens, die Matters Most voor, door of namens de Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld.
 • Misverstanden, fouten of tekortkomingen ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.
 • Fouten of tekortkomingen van door of namens de Opdrachtgever ingeschakelde derden.
 • Gebreken in Offertes van toeleveranciers of voor overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
 • Fouten of tekortkomingen in het resultaat van de Opdracht, indien de Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en daar geen gebruik van heeft gemaakt.
 • De in deze Algemene Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Matters Most gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Matters Most of haar ondergeschikten. Matters Most is uitsluitend aansprakelijk voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt verstaan: Redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Matters Most aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.
 • Aansprakelijkheid van Matters Most voor alle overige dan voornoemde schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verminkte of vergane gegevens of materialen, of schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.


Productaansprakelijkheid van Matters Most is te allen tijde uitgesloten. Matters Most aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade geleden door Opdrachtgever of derden door gebreken die naar aanleiding van de door Matters Most geleverde diensten zijn ontstaan in door Opdrachtgever vervaardigde producten.

In geval niettegenstaande de in de leden 1 tot en met 3 vervatte aansprakelijkheidsuitsluitingen enige aansprakelijkheid op Matters Most mocht rusten, zal de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt zijn tot eenmaal de factuurwaarde van de Opdracht, althans dat gedeelte van de Opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, of, indien een Opdracht een langere looptijd heeft dan 6 maanden, het over de laatste 6 maanden verschuldigde honorariumgedeelte, met dien verstande dat het bedrag in ieder geval te allen tijde is beperkt tot maximaal het bedrag van de door de verzekeraar van Matters Most gedane uitkering.

Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de Opdracht is voltooid.Artikel 16: Geheimhouding

Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.Artikel 17: Overige bepalingen

Tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan enig recht uit een met Matters Most gesloten Overeenkomst aan derden over te dragen, anders dan bij overdracht van zijn gehele onderneming.

Eventuele geschillen dienen te worden onderworpen aan de bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Matters Most.